PLO opfordrer EBU til at undlade at sende Eurovision 2019 til de ulovlige israelske bosættelser!

EurovisionW

PLO KRAV TIL EBU: INGEN EUROVISION TIL BOSÆTTELSER

PLO, den palæstinensiske befrielsesorganisation, opfordrer EBU (the European Broadcasting Union, som arrangerer Eurovision) til ikke at sende tv og radio fra Eurovision 2019 ud til de illegale israelske bosættelser. Som bekendt er det planen at afholde Eurovision 2019 i Tel Aviv i Israel. Boycott Eurovision 2019-kampagnen, som Boykot Israel kampagnen er med i, arbejder for at presse EBU til af afholde Eurovision 2019 i et andet land.

Boykot Israel ser denne udmelding fra PLO som et vigtigt skridt i retning af presse Eurovision 2019 væk fra apartheid Israel.

Skriv under på opfordringen til boykot af Eurovision 2019 med Israel som værtsland
Skriv under via dette link:

—————————————————

PLO´s åbne brev  til EBU:

30. november 2018:
Medlem af PLO´s eksekutivkomité Dr. Hanan Ashrawi:

”Vi opfordrer EBU til at respektere det palæstinensiske folks rettigheder og ikke transmittere nogen Eurovison Song Contest udsendelse i Israels ulovlige bosættelser.

At give Israel det privilegium at være vært for 2019 Eurovision udgør en belønning til Israel og hjælper med til at skjule dets årtier gamle militære besættelse og alvorlige krænkelse af palæstinenseres nationale rettigheder og menneskerettigheder. Den Europæiske Broadcasting Union (EBU) skal i det mindste sikre, at Israels ulovlige bosættelser i hele det besatte palæstinensiske område strengt udelukkes fra enhver udsendelse af Eurovison-aktiviteterne.

FN´s Sikkerhedsråd har gentagne gange bekræftet, at israelsk bosættelsesvirksomhed udgør en ”åbenlys krænkelse” af international lov og har ”ingen lovlig gyldighed” og har afvist Israels annektering af Jerusalem som ”ulovlig” og ”som ugyldig”. Den Europæiske Union har også en langvarig politik, der stærkt vender sig imod de ulovlige bosættelser.

Derfor kræver PLO, den eneste legitime repræsentant for det palæstinensiske folk, at EBU forpligtiger alle dets medlemmer og associerede medlemmer, især Israels TV-kanal KAN, til ikke at bringe nogen form for Eurovison Song Contest udsendelse I Israels ulovlige bosættelser, herunder dem i det besatte Øst Jerusalem.
Dette er minimum det EBU må gøre for at være i overensstemmelse med ikke statlige aktørers forpligtigelser herunder virksomheder og organisationer, i henhold til international ret og europæisk politik, især i betragtning af den eskalering uden sidestykke med Israels ulovlige ensidige og kriminelle adfærd.

Den nyligt vedtagne lov om ”Jødisk national-stat” har f.eks. givet Israel tilladelse til apartheid, diskrimination og etnisk udrensning på bekostning af det palæstinensiske folk. En sådan racistisk og skadelig lovgivning er ulovlig i henhold til alle standarder for international lov, demokrati, menneskelighed, retfærdighed, tolerance og integration. Den ekstremistiske regerings koalition i Israel har endnu engang afsløret sin sande karakter ved at demonstrere, at den er forankret i at opretholde en officiel politik med etnisk renhed og overherredømme og derved regulerer de indfødte palæstinensiske borgere til en ringere klassestatus i samfundet.

En sådan lovgivning bekræfter også Israels forsætlige hensigt, med blind støtte fra den nuværende amerikanske regering, om at udelade den palæstinensiske fortælling, tilstedeværelse og kontinuitet i landet, samtidig med at den aktivt udrydder det palæstinensiske folks historie, kultur og identitet.
På trods af alle israelske bestræbelser på at slette vores rettigheder og vores identitet er det palæstinensiske folks vilje til at forblive i vores land, forpligtiget overfor globale principper om retfærdighed, frihed og selvbestemmelse en bemærkelsesværdig hyldest til den palæstinensiske modstandskraft og menneskelighed.

EBU har pligt til at sikre, at institutionen ikke udgør en platform for legitimering og/ eller normalisering af det ulovlige koloniseringssystem i Palæstina. EBU skal også forstå at det er juridisk ansvarlig for udnyttelsen af dette ulovlige koloniseringssystem direkte eller indirekte.

Jeg konkluderer med at gentage min opfordring til EBU om at respektere det palæstinensiske folks rettigheder, som er anerkendt af det multilaterale legale og politiske system, og opfodrer til overholdelse af dets moralske og juridiske forpligtigelser til ikke direkte eller indirekte at støtte enhver overtrædelse af international lov”

(Oversat til dansk ved Boykot Israel Kampagnen)

—————-

Engelsk udgave: 
November 30, 2018: PLO Executive Committee Member Dr. Hanan Ashrawi: “We call on the EBU to respect the Palestinian people’s rights and to not broadcast any Eurovision Song Contest events in Israel’s illegal settlements”

Giving Israel the privilege of hosting the 2019 Eurovision amounts to rewarding it for and helping it to conceal its decades-old military occupation and grave violations of Palestinian national and human rights. At the very least, the European Broadcasting Union (EBU) must ensure that Israel’s illegal settlements throughout the occupied Palestinian territory are strictly excluded from any broadcast of the Eurovision activities.

The UN Security Council has repeatedly affirmed that Israel’s settlement enterprise constitutes a “flagrant violation” of international law and has “no legal validity,” and has rejected Israel’s annexation of Jerusalem as “illegal” and “as null and void.” The European Union also has a long-standing policy that strongly opposes the illegal settlements.

Therefore, the PLO, the sole legitimate representative of the Palestinian people, demands that the EBU oblige all of its members and associate members, especially Israel’s public broadcaster Kan, to not broadcast any Eurovision Song Contest events in Israel’s illegal settlements, including those in occupied East Jerusalem. This is the minimum that the EBU must do to be in compliance with the obligations of non-state actors, including businesses and organizations, under international law and European policy, particularly given the unprecedented escalation of Israel’s unlawful unilateralism and criminal behavior.

The recently adopted ‘Jewish Nation-State’ law, for instance, has given Israel license to apartheid, discrimination and ethnic cleansing at the expense of the Palestinian people. Such racist and prejudicial legislation is illegal by all standards of international law, democracy, humanity, justice, tolerance, and inclusion. The extremist government coalition in Israel has once again exposed its true character by demonstrating that it is bent on sustaining an official policy of ethnic purity and supremacy, thereby regulating the indigenous Palestinian citizens to an inferior-class status.

Such legislation also affirms Israel’s willful intent, with blind support from the current US administration, to omit the Palestinian narrative, presence and continuity on the land, while actively eradicating the history, culture and identity of the Palestinian people. Despite all Israeli efforts at erasing our rights and our identity, the Palestinian people’s determination to remain on our land and our commitment to the global principles of justice, freedom and self-determination are a remarkable tribute to Palestinian resilience and humanity.

The EBU has an obligation to ensure that it does not provide a platform for the legitimization and/or normalization of the illegal system of colonization in Palestine. The EBU must also understand that it is legally accountable to the act of profiteering from this illegal system of colonization, directly or indirectly.

I conclude by reiterating my call to the EBU to respect the Palestinian people’s rights, as recognized by the multilateral legal and political system, and to comply with its moral and legal obligations not to support directly or indirectly any violations of international law.”

November 30, 2018: PLO Executive Committee Member Dr. Hanan Ashrawi: “We call on the EBU to respect the Palestinian people’s rights and to not broadcast any Eurovision Song Contest events in Israel’s illegal settlements”