Opfordring til Østrigs Parlament: Vend jer mod at kriminalisere fredelig aktivisme for palæstinensiske rettigheder

Østrigs parlament har netop vedtaget en resolution der uretmæssigt sammenkæder BDS  aktivisme med antisemitisme sådan som det tidligere under protester er sket i Tysklands Forbundsdag.

Forud for afgørelsen i det østrigske parlament sendte  palæstinensiske civilsamfunds koalitioner, menneskerettighedsorganisationer og fagforeninger denne indtrængende opfordring om respekt for palæstinensiske og østrigske borgeres rettigheder:

“MODSÆT JER RESOLUTIONEN OM AT KRIMINAlISERE FREDELIG AKTIVISME FOR PALÆSTINENSISKE RETTIGHEDER”

BDS Austria 12.6.2019_0

“Kære medlemmer af det østrigske nationale parlament og de politiske partier,

Vi, undertegnede palæstinensiske civilsamfunds koalitioner, menneskerettighedsorganisationer og fagforeninger skriver til jer om resolutionen (141 / A (E)) “Fordømmelse af antisemitisme og BDS-bevægelsen” fremsat i fællesskab af alle valgte politiske partier til diskussion og afstemning i det østrigske parlament.

Vi roser alle ægte og seriøse bestræbelser på at bekæmpe antisemitisme, fordi vi som jer afviser antisemitisme som en af de mest skadelige former for racisme, især i lyset af stigende anti-jødiske fordomme og hadforbrydelser i hele Europa.

Samtidig forventer vi, at I anerkender, at kampen mod antisemitisme ikke må misbruges til at undertrykke kampen mod andre former for racisme og racediskriminering, uanset gerningsmanden.

I denne forbindelse ønsker vi at minde Jer om, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) for nylig bebudede, at den er overbevist om, at Israel har begået krigsforbrydelser på den besatte palæstinensiske vestbred, herunder Øst-Jerusalem og Gazastriben, og at den vil åbne en officiel undersøgelse. Vi forventer, at I anerkender, at det er juridisk forkert og moralsk og politisk forkastelig at kriminalisere og undertrykke fredelig modstand mod Israels forbrydelser under påskud af at bekæmpe antisemitisme.

BDS er en global bevægelse for palæstinensiske menneskerettigheder, der modsætter sig Israels krigsforbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne med ikke-voldelige midler. I lighed med den internationale bevægelse, der hjalp med at afslutte apartheid i Sydafrika, gennemfører den fredelige kampagner for Boykot, De-investering og Sanktioner (BDS) over for institutioner og selskaber, israelsk eller international, såvel som regeringer, der hjælper eller på anden måde muliggør Israels undertrykkelse af det palæstinensiske folk og giver Israel straffrihed for dets åbenlyse krænkelser af international humanitær og menneskerettighedslovgivning.

BDS-bevægelsen understøttes – og ledes – af den største koalition i det palæstinensiske civilsamfund og nyder bred støtte verden over, herunder blandt jøder i USA og Europa.

Når vi tager dette i betragtning – og af de grunde, der er forklaret nedenfor, opfordrer vi indtrængende de østrigske politiske partier og parlamentsmedlemmer til på det kraftigste at trække jeres indgivne beslutning tilbage og ikke give den nogen stemme eller anden støtte.

For det første er jeres beslutning baseret på en uredelig definition af antisemitisme, der strider mod fredelig protest mod Israels krigsforbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne med antisemitisme.
Eksemplerne på ”nutidig Israel-relateret antisemitisme” i IHRAs arbejdsdefinition af antisemitisme, som I støtter, er bevidst vage for at invitere den forkerte konklusion om, at kritik af Israel altid er et udtryk for had mod jøder.

Mere end 40 jødiske grupper har fordømt IHRA’s arbejdsdefinition af antisemitisme af denne grund som uegnet til bekæmpelse af den reelle eksisterende antisemitisme og endda distraherende fra den.
De såvel som adskillige jødiske, israelske og palæstinensiske lærde, jurister og fortalere for palæstinensiske rettigheder har advaret mod vedtagelse af IHRA Working Definition i Storbritannien, Frankrig, Østrig og andre steder og forklarer, at den fremmes og bruges af Israels ultra- højre regering og lobbygrupper som et middel til at undertrykke legitim kritik af Israel og fortalere for palæstinensiske rettigheder og for at beskytte Israel mod internationale sanktioner for dets åbenlyse krænkelser af folkeretten.

Selv forfatteren af IHRA-dokumentet har selv gentagne gange forklaret, at IHRA Working Definition kun skulle tjene dataindsamling og aldrig var beregnet til vedtagelse og brug som et instrument til at begrænse ytringsfriheden omkring Israel og det palæstinensiske folk.

For det andet forvrænger jeres indgivne resolution fakta og bruger direkte løgne for at dæmonisere BDS-bevægelsen som antisemitisk. Selv en kortvarig undersøgelse af webstedet for det palæstinensiske BDS National Committee (BNC), den brede koalition af det palæstinensiske civilsamfund, der fører den globale bevægelse, ville have vist jer, at:

BDS-bevægelsen er forankret i verdenserklæringen om menneskerettigheder og afviser alle former for racisme og diskrimination;

Intet og ingen boykottes, fordi de er jødiske eller israelske. BDS-kampagner er rettet mod israelske og internationale institutioner, virksomheder og regeringer på grund af medvirken til Israels åbenlyse krænkelser af folkeretten og palæstinensiske menneskerettigheder, og,

Det palæstinensiske civilsamfunds BDS-opfordring fra 2005 opfordrer eksplicit til samvittighedsfulde israelere til støtte, en opfordring, der siden er blevet overholdt af mange.

Med hensyn til jeres påstand om, at BDS-bevægelsen skulle være antisemitisk, fordi den “udfordrer den jødiske stats eksistensret med kravet om  palæstinensiske flygtninges ret til tilbagevenden “, klargør vi endnu en gang, at BDS-bevægelsen søger at nå Israels overholdelse af sine forpligtelser i henhold til international humanitær og menneskerettighedslovgivning.
Retten til tilbagevenden er en grundlæggende menneskerettighed for ethvert menneske. Derudover er FN’s beslutning, der bekræfter denne ret specifikt for palæstinensiske flygtninge, blevet bekræftet over hundrede gange siden 1948 af FN’s medlemslande, herunder Østrig.

Baseret på det ovenstående undrer vi os over: Har politiske partier og folkevalgte repræsentanter for Østrig, en stat baseret på retsstatsprincippet og et medlem af De Forenede Nationer, holdningen om, at staters overholdelse af folkeretten og realiseringen af grundlæggende menneskerettigheder fra mennesker, udgør en trussel mod eksistensen af stater? Eller at Israel er over loven? Eller at palæstinensere er undermennesker?

Endelig med jeres foreslåede beslutning opfordrer I den østrigske regering til at handle i strid med de grundlæggende rettigheder, der er garanteret af den østrigske forfatning og EU-lovgivningen.
Dette skyldes, at jeres beslutning er baseret på den falske og ærekrænkende beskyldning om antisemitisme mod BDS-bevægelsen hvor I anmoder regeringen om at tilbageholde faciliteter, infrastruktur og økonomiske tilskud fra organisationer, grupper og aktiviteter i BDS-bevægelsen og fra grupper, der støtter dens mål.

Vi minder jer om, at retten til at gå ind for fredelige boykot for at stoppe uretfærdigheder falder ind under den grundlæggende ret til ytringsfrihed, en ret, der skal respekteres af østrigske politiske partier og valgte repræsentanter, selvom I er stærkt er uenig med målene og taktikken for BDS bevægelse.

Det er en ret, der er beskyttet af den østrigske forfatning (artikel 13),  af den europæiske menneskerettighedskonvention (artikel 10) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (artikel 19). Ifølge EU , regeringerne i Holland, Irland og Sverige, Spaniens parlament og Det schweiziske parlaments overhus har alle bekræftet, at de respekterer borgernes ret til at gennemføre og støtte BDS-kampagner.

I Tyskland, hvor skamfulde anti-BDS-beslutninger af den art, der nu er fremlagt i det østrigske parlament, har 240 jødiske og israelske lærde, herunder myndigheder om antisemitisme og Holocaust-historien, kommet med en opfordring til den tyske regering og opfordrer den til at afvise Bundestag-resolutionen og ikke sidestille BDS med antisemitisme og afholde sig fra at undertrykke ytringsfriheden til forsvar for palæstinensiske rettigheder.

Tyske domstole har endvidere gentagne gange dømt byråd for krænkelse af rettighederne til lighed, ytringsfrihed og forsamling, fordi de havde nægtet lokale foreninger og enkeltpersoner brug af offentlige arrangementfaciliteter baseret på disse anti-BDS-beslutninger. I to sager præciserede en tysk domstol eksplicit, at disse beslutninger, herunder den tyske Forbundsdags beslutning, “er politiske beslutninger”, som “alene ikke kan retfærdiggøre begrænsningen af en eksisterende juridisk ret fra noget juridisk perspektiv.”

Vi opfordrer det østrigske parlament og regering til at respektere vores ret og de østrigske borgeres ret til at gennemføre og støtte BDS-kampagner for palæstinensisk frihed, retfærdighed og lighed.

Underskrivere:

Palestinian Human Rights Organizations Council (12 Palestinian human rights organizations)

General Union of Palestinian Workers

Federation of Independent Trade Unions

Palestinian Trade Union Coalition for BDS (PTUC-BDS)

General Union of Palestinian Women

Union of Palestinian Farmers

General Union of Palestinian Teachers

Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees (PFUUPE)

General Union of Palestinian Writers

Union of Public Employees in Palestine-Civil Sector

General Union of Palestinian Peasants

Union of Palestinian Charitable Organizations

Union of Professional Associations

Agricultural Cooperatives Union

Council of National and Islamic Forces in Palestine

Palestinian NGO Network (PNGO)

Palestinian National Institute for NGOs

Global Palestine Right of Return Coalition

National Committee to Commemorate the Nakba

Civic Coalition for the Defense of Palestinian Rights in Jerusalem
Coalition for Jerusalem

Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Initiative

Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign – Stop the Wall

Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)

Popular Struggle Coordination Committee (PSCC)

Women Campaign to Boycott Israeli Products

Palestinian Economic Monitor

National Committee for Grassroots Resistance

Engelsk original artikel:
Palestinian civil society to Austrian Parliament: Oppose resolution to criminalize peaceful activism for Palestinian human rights

 

Læs også:
Protestdemonstration foran Bundestag i Berlin mod erklæring vendt imod Palæstinasolidaritet