Solidaritetserklæring fra danske akademikere – Opbyg Palæstina solidaritet i danske akademier

Academic Boycott

(In English below)

Solidaritetserklæring ved danske akademikere

Solidaritetserklæring med det palæstinensiske folk, lærde, forskere og undervisere i Mellemøsten i Danmark
Vi som lærde, forskere og undervisere Danmark om  står i solidaritet med palæstinenserne i Gaza, Vestbredden og Israel samt de 7 millioner palæstinensiske flygtninge rundt om i verden, inklusive dem der bor i Danmark, nogle af hvem er vores kolleger, studerende og venner.

Vi står solidarisk med det palæstinensiske folk, stående overfor bombardementer, politiets brutalitet og besættelse – og med deres ret til modstand mod besættelse og diskrimination. Den vold, der nu sker i Gaza, Jerusalem og over hele det historiske Palæstina, er resultatet af den kontinuerlige ekspansion af bosætter kolonialisme og implementeringen af ​​et system med apartheid. Vi som lærere, forskere og mennesker, der beskæftiger os med afkolonisering og international retfærdighed, står sammen med det palæstinensiske folks brede modstand mod denne undertrykkelse på tværs af civilsamfundet og på tværs af alle geografiske områder, der forbinder dem.

Opfattelsen af, at konflikten er en konflikt mellem to lige sider, er en tilsløring; det skjuler virkeligheden, at det er palæstinenserne, der lever under militær besættelse, palæstinenserne der er fordrevet deres hjem, og som lever som andenklasses borgere i et adskillelses system, der er beskrevet som apartheid af både palæstinensiske, israelske og internationale menneskerettighedsorganisationer .

Vi fordømmer den israelske regerings krigshandlinger og vold mod palæstinensiske civile. Vi opfordrer vores valgte repræsentanter til at støtte målrettede sanktioner mod Israel som pres for at standse angrebene på Gazastriben, og afslutte bestræbelserne på etnisk udrensning af palæstinensiske familier fra deres hjem i Sheikh Jarrah og stoppe de fortsatte konfiskation mod palæstinensisk jord på det besatte territorium. Vi opfordrer den danske regering, EU og FN til straks at tage skridt til at gennemføre en omfattende og juridisk bindende militærembargo mod Israel svarende til den, der blev pålagt Sydafrika under apartheid.

Israels militære teknologi markedsføres som ”testet i kamp” og eksporteres over hele verden. Militærhandel og fælles militærrelaterede forskningsrelationer med Israel er med til at gøre Israel straffrihed for at begå alvorlige overtrædelser af international lov og letter forankringen af ​​Israels besættelsessystem, kolonisering og systematisk benægtelse af palæstinensiske rettigheder. Danmark bør være den første vestlige nation, der indførte fulde sanktioner mod apartheid Sydafrika i 1986 – vi mener, at Danmark også bør tage en førende holdning i kampen mod israelsk apartheid i dag.

Vi opfordrer danske universiteter og forskningsinstitutioner til fuldt ud at de-investere og afslutte alt officielt samarbejde med israelske institutioner som formuleret ved BDS (Boykot, De-investering og sanktioner). Dette betyder boykot af institutionelle samarbejder med israelske universiteter og forskningsinstitutioner, der er medskyldige i israelsk besættelse og militarisme.

Det bør gøres klart, at denne holdning ikke har nogen indvirkning på samarbejde og samarbejde med individuelle israelske lærde og kolleger. Vi udvider vores støtte og solidaritet til palæstinensiske lærde, forskere og studerende. I løbet af det sidste årti er mere end 400 palæstinensiske studerende blevet arresteret og tilbageholdt af israelske styrker, ofte uden retssag. Der er mange rapporter om at disse tilbageholdte bliver udsat for forskellige former for tortur. Palæstinensiske lærde er blevet udsat for chikane, og akademikere, der bor i udlandet, har forbud mod at komme ind i Israel.

Vi opfordrer til handling med støtte til det palæstinensiske folk – til at deltage i lokale demonstrationer, tale om israelsk apartheid, forstærke palæstinensiske stemmer i vores arbejde og i vores offentlige engagement, ændre det sprog, vi bruger til at beskrive bosætter kolonialistisk vold, til at støtte BDS og udsætte vores valgte repræsentanter for pression om at deres tavshed er medvirkende årsag til den nuværende situation . Vi vil ikke være medskyldige i bosætter kolonistisk vold eller dens normalisering.

Som lærde, forskere og undervisere i Danmark, en tidligere kolonimagt, er vores støtte til palæstinensisk befrielse en integreret del i den bredere proces med afkolonisering. Vi går ind for ligestilling for alle mennesker, og for at sætte en stopper for al racisme og for at sætte en stoppe for al kolonial vold. Denne sag er en  integreret del i både vores undervisning og stipendium.

Underskrevet:

Sorcha Thomson, ph.d.-stipendiat, Roskilde University

Pelle Valentin Olsen, postdoktor, Roskilde Universitet

Sune Haugbølle, professor, Roskilde Universitet

Michelle Pace, professor, Roskilde Universitet

Henrik Andersen, ph.d.-stipendiat, Roskilde Universitet

Saer El-Jaichi, postdoktor, dansk institut for internationale studier

Marc Schade-Poulsen, gæsteforsker, Roskilde Universitet

Somdeep Sen, lektor, Roskilde Universitet

Rasmus Christian Elling, lektor, Københavns Universitet

Christine Crone, postdoktor, Københavns Universitet

Laure Guirguis, AIAS – COFUND-stipendiat, Aarhus Universitet

Ehab Galal, lektor, Københavns Universitet

Claus Valling Pedersen, Københavns Universitet

Anders Hastrup, Post. Dok. Stipendiat, Københavns Universitet

June Dahy, lektor i undervisning, Københavns Universitet

Lise Paulsen Galal, lektor, Roskilde Universitet

Sara Lei Sparre, lektor, Aarhus Universitet

Zenia Yonus, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Jørgen Bæk Simonsen, lektor, Københavns Universitet

Peter Seeberg, lektor emeritus, Syddansk Universitet

Marie Odgaard, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Abir Mohamad Ismail, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Katrine Mandrup Bach, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Ahlam Chemlali, ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet og DIIS

Birgitte Stampe Holst, postdoktor, Københavns Universitet

Mette Edith Stendevad, ph.d.-stipendiat, University of Leicester

Nina Grønlykke Mollerup, lektor, Københavns Universitet

Özlem Has, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Ildikó Bellér-Hann, lektor, Københavns Universitet

Jørgen S. Nielsen, tilknyttet professor, Københavns Universitet

Buthaina Shaheen, ph.d.-stipendiat, Bundeswehr University München

Rasmus Aarslev, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Rasmus Alenius Boserup, tidligere seniorforsker ved DIIS

Andreas Bandak, lektor, Københavns Universitet

Anne Kirstine Rønn, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Jihan Zakarriya, adjunkt, Aarhus Universitet

Maj B. Ørskov, ph.d. Fellew, Aarhus Universitet

25. maj 2021

———————————

In English

Statement of Solidarity with the Palestinian People, Scholars, Researchers, and Educators of the Middle East in Denmark

We as scholars, researchers, and educators of the Middle East in Denmark stand in solidarity with the Palestinians in Gaza, the West Bank, and Israel, as well as the 7 million Palestinian refugees around the world, including those living in Denmark, some of whom are our colleagues, students, and friends.
We stand in solidarity with the Palestinian people, as they face bombardment, police brutality and dispossession – and with their right to resist occupation and discrimination. The violence happening now in Gaza, Jerusalem and across historic Palestine is the result of the continuous expansion of settler colonialism and the implementation of a system of apartheid. We as teachers, researchers and human beings concerned with decolonization and international justice stand with the Palestinian people’s broad resistance to this oppression across civil society and all geographies that connect them.

The perception that the conflict is one between two equal sides is an obfuscation; it deflects from the reality that it is the Palestinians who live under military occupation, who are dispossessed of their homes, and who live as second class citizens in a system of segregation, described as apartheid by both Palestinian, Israeli, and international human rights organizations.

We condemn the Israeli government’s acts of war and violence against Palestinian civilians. We call on our elected representatives to support targeted sanctions on Israel as pressure to cease attacks on the Gaza Strip, end efforts to ethnically cleanse Palestinian families from their homes in Sheikh Jarrah and stop the continued encroachment on Palestinian land in the Occupied Territory. We call on the Danish government, the EU and the UN to take immediate steps to implement a comprehensive and legally binding military embargo on Israel, similar to that imposed on South Africa during apartheid.

Israel’s military technology is marketed as “field-tested” and exported across the world. Military trade and joint military-related research relations with Israel embolden Israeli impunity in committing grave violations of international law and facilitate the entrenchment of Israel’s system of occupation, colonization and systematic denial of Palestinian rights. Denmark was the first Western nation to impose full sanctions on apartheid South Africa in 1986 – we believe that Denmark should take a leading stand in the fight against Israeli apartheid today.

We call on Danish universities and research institutions to fully divest and end all official collaboration with Israeli institutions in violation of BDS (Boycott, Divestment and Sanction). This entails the boycott of institutional collaborations with Israeli universities and research institutions complicit in Israeli occupation and militarism.

It should be made clear that this position has no effect on collaboration and cooperation with individual Israeli scholars and colleagues. We extend our support and solidarity to Palestinian scholars, researchers, and students. Over the past decade, more than 400 Palestinian students have been arrested and detained by Israeli forces, often without trial. There are many reports of these detainees being subjected to forms of torture. Palestinian scholars have been subjected to harassment, and academics living abroad are banned from entering Israel.

We call for taking action in support of the Palestinian people – attend local demonstrations, speak out on Israeli apartheid, amplify Palestinian voices in our work and in our public engagement, change the language we use to describe settler colonial violence, support BDS, and pressure our elected representatives to be accountable for their silence on the root causes of the current situation and hence their complicity. We will not be complicit with settler colonial violence or its normalization.

As scholars, researchers, and educators in Denmark, a former colonial power, our support for Palestinian liberation is integral to the broader process of decolonization. We advocate for equality for all people, an end to all racism, and an end to all colonial violence. This cause is integral to both our teaching and scholarship.

Signed:
Sorcha Thomson, PhD Fellow, Roskilde University
Pelle Valentin Olsen, Postdoctoral Fellow, Roskilde University
Sune Haugbølle, Professor, Roskilde University
Michelle Pace, Professor, Roskilde University
Henrik Andersen, PhD Fellow, Roskilde University
Saer El-Jaichi, Postdoctoral Fellow, Danish Institute for International Studies
Marc Schade-Poulsen, Visiting Researcher, Roskilde University
Somdeep Sen, Associate Professor, Roskilde University
Rasmus Christian Elling, Associate Professor, University of Copenhagen
Christine Crone, Postdoctoral Fellow, University of Copenhagen
Laure Guirguis, AIAS – COFUND Fellow, Aarhus University
Ehab Galal, Associate Professor, University of Copenhagen
Claus Valling Pedersen, University of Copenhagen
Anders Hastrup, Post. Doc. Fellow, University of Copenhagen
June Dahy, Teaching Associate Professor, University of Copenhagen
Lise Paulsen Galal, Associate Professor, Roskilde University
Sara Lei Sparre, Associate Professor, Aarhus University
Zenia Yonus, PhD Fellow, University of Copenhagen
Jørgen Bæk Simonsen, Associate Professor, University of Copenhagen
Peter Seeberg, Associate Professor Emeritus, University of Southern Denmark
Marie Odgaard, PhD fellow, Aarhus University
Abir Mohamad Ismail, PhD fellow, Aarhus University
Katrine Mandrup Bach, PhD Student, Aarhus University
Ahlam Chemlali, PhD Fellow, Aalborg University and DIIS
Birgitte Stampe Holst, Postdoctoral Fellow, University of Copenhagen
Mette Edith Stendevad, PhD Fellow, University of Leicester
Nina Grønlykke Mollerup, Associate professor, University of Copenhagen
Özlem Has, PhD Fellow, University of Copenhagen
Ildikó Bellér-Hann, Associate Professor, University of Copenhagen
 Jørgen S. Nielsen, Affiliate Professor, University of Copenhagen
Buthaina Shaheen, PhD Fellow, Bundeswehr University Munich
Rasmus Aarslev, PhD Fellow, University of Copenhagen
Rasmus Alenius Boserup, former senior researcher at DIIS
Andreas Bandak, Associate Professor, University of Copenhagen
Anne Kirstine Rønn, PhD Fellow, Aarhus University
Jihan Zakarriya, Assistant Professor, Aarhus University
Maj B. Ørskov, PhD Fellew, Aarhus University
25. maj 2021